Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADGewijzigde vaststelling bestemmingsplan“Erica, Ericasestraat 40”

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Ericasestraat in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGewijzigde vaststelling bestemmingsplan“Erica, Ericasestraat 40”

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 29 september 2016 het bestemmingsplan “ Erica, Ericasestraat 40” vervat in het GML- bestand “NL.IMRO.0114.2014027-B703” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een recreatieve standplaats voor maximaal 15 campers bij de woning Ericasestraat 40 te Erica. Ten opzichte van het ontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht: •de zienswijzen hebben geleid tot de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan;-artikel 4.1 lid 1:•de mogelijkheid tot het realiseren van een camping is komen te vervallen;•functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie-campers toegestaan” is toegevoegd;•parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;•er is geen sprake van een dienstwoning;-artikel 4.2.1.•gebouwen kunnen alleen binnen bouwvlak gebouwd worden;-artikel 4.5.2 •voorwaardelijke bepaling ten behoeve van landschappelijke inpassing is toegevoegd;-artikel 5•Bestemming “Wonen-Vrijstaand” is toegevoegd;-verbeelding•aanpassing bouwvlak;•functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie-campers toegestaan” toegevoegd;•Naar aanleiding van nader overleg met aanvrager en reclamanten zijn de afschermende groensingels robuuster gemaakt. Bijlage 1 (beplantingsplan) en de verbeelding en de plantoelichting zijn hierop aangepast. •De behandeling in de raad van 30 juni 2016 heeft geleid tot de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan:-toelichting op de bestemming Groen (paragraaf 6.3.2): Tekst aangescherpt;-artikel 3.1:•Sub a luidt als volgt: “groenvoorzieningen ten behoeve van landschappelijke inpassing”;•Sub b tot en met h zijn verwijderd;-artikel 3.2.2:•sub b is verwijderd;-artikel 3.4.1:•Onderdeel sub b “met een oppervlakte van meer dan 100 m2” is verwijderd-Bijlage 1 van de regels Landschappelijke inpassing: Opgenomen dat de dubbele rij coniferen langs de Verlengde Herendijk een minimale hoogte moet hebben van 2 meter.Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.Vanaf 14 oktober 2016 ligt het bestemmingsplan en het raadsbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Op afspraak kunt u het bestemmingsplaninzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buitenkantooruren). Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591 Het bestemmingsplan en bijbehorend raadsbesluit zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:•naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;•de gronden (redenen) van het beroep;•een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;•zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist. Emmen, 5 oktober 2016burgemeester en wethouders van Emmen,

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica