Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning uitgebreide procedure“Erica, Tuinderslaan 3”

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning uitgebreide procedure“Erica, Tuinderslaan 3”

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen deelt mee dat een omgevingsvergunning is verleend voor units ten behoeve van huisvesting van arbeidsmigranten met adres Tuinderslaan 3 te Erica. De aanvraag heeft betrekking op het afwijken van de beheersverordening en bouw. De aanvraag voorziet in 19 units ten behoeve van huisvesting van arbeidsmigranten voor de duur van 5 jaar. De aanvraag is geregistreerd onder zaak 53443.. Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 26 juni 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u de omgevingsvergunnning inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit met bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl ( NL.IMRO.0114.Zaak53443-V701). Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking. Emmen, 19 juni 2015 burgemeester en wethouders van Emmen,

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica