Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Erica, OirschotBeroepsmogelijkheidVoorlopige voorziening

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Oirschot op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Erica, OirschotBeroepsmogelijkheidVoorlopige voorziening

Er is door Oirschot hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Erica (NL.IMRO.0823.BPOIErica201100-VAST) op 25 september 2012 vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie van de weg Erica. Daarnaast strekt het bestemmingsplan tot het herbegrenzen van ecologische hoofdstructuur (EHS). De gemeente Oirschot heeft het voornemen om de weg de Erica en de daarbij behorende kruispunten te reconstrueren. Het gaat om het wegvak Erica tussen de aansluiting met de A58 aan de noordzijde en het kruispunt met de Eindhovensedijk en de legerplaats aan de zuidzijde. Deze reconstructie is nodig voor het waarborgen van een goede bereikbaarheid op de middellange termijn (2025) in dit deel van het gebied Brainport Avenue. De reconstructie van de weg valt gedeeltelijk in de EHS. Ter compensatie van het verlies aan EHS wordt elders in de gemeente op percelen aan de Brinksdijk en De Ryt nieuwe natuur gecreëerd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische verankering van het compensatiebeginsel op grond van de Verordening ruimte. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 11 oktober 2012 voor de duur van 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Oirschot. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende: − die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend; − aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht; − die beroep aantekent tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht. Tegelijkertijd kunnen belanghebbenden, binnen de beroepstermijn, naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel