Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. StaatscourantGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erica’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erica’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 24 september 2009 het bestemmingsplan ‘Erica’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de bestemmingsplanregeling voor het gehele dorp Erica. Hiermee worden verschillende verouderde bestemmingsplannen vervangen door een nieuw bestemmingsplan met meer eenduidige regels. Ten opzichte van het ontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht: − Het bouwvlak van het perceel kadastraal bekend sectie G nr. 8114 (gelegen naast Havenstraat 35) blijft gehandhaafd; − De gevoerde vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 1 WRO t.b.v. het realiseren van een woon/zorgcomplex op de hoek De Bente/Heidebloemstraat wordt in het bestemmingsplan opgenomen. Vanaf 25 november 2009 liggen het bestemmingsplan en het raadsbesluit en de onderliggende stukken gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: (0591)-68 55 55. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste: • naam en adres van de indiener; • de dagtekening; • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; • de gronden (redenen) van het beroep; • een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is; • zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van 6 weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica