Search
Close this search box.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTBesluit toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Plantsoenstraat-West te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Verkeer | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Plantsoenstraat-West in Erica, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTBesluit toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Plantsoenstraat-West te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gemeente Emmen Datum : 9 maart 2017Kenmerk/verg. nr. 10381-2017Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen,gelezen een verzoek, van 2 februari 2017 ; om een nabij woning gelegen parkeergelegenheid aan de Plantsoenstraat-West te Erica aan te wijzen als “parkeerplaats motorvoertuig gehandicapte”;gelet op:-artikel 15 en 18, lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet en artikel 12,14 en 29 van het Besluit administratieve bepalingen van het Wegverkeer;-de beleidsregel “Besluit toewijzing gereserveerde invalidenparkeerplaatsen” vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 januari 1998;-het medisch advies van MO de Zaak ontvangen op 27 februari 2017Overwegende,-dat het BABW en de Wegenverkeerswet de mogelijkheid bieden om binnen de bebouwde kom parkeerplaatsen te reserveren ten be hoeve van bepaalde gehandicapten, door plaatsing van het bord E6 met een onderbord vermeldende het kenteken van het voertuig van de gehandicapte;-dat het college ingevolge artikel 3 van de beleidsregel “Besluit toewijzing gereserveerde invalidenparkeerplaatsen”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 januari 1998, alleen tot reservering overgaat in het geval de gehandicapte zich zonder hulp van een ander niet of slechts met grote moeite over een afstand van maximaal 50 meter te voet kan voortbewegen;-dat aanvrager wegens zijn of haar handicap op het gebruik van een motorvoertuig is aangewezen;-dat in verband hiermee voorkomen dient te worden dat deze parkeerplaats door andere motorvoertuigen dan die van belanghebbende wordt gebruikt;-dat dit mogelijk is door plaatsing van een bord model E6 van bijlage I van het Regelement verkeersregel en verkeerstekens, aanduidende een parkeerplaats voor een motorvoertuig van een gehandicapte en eveneens aanduidende een parkeerverbod voor andere voertuigen;-dat uit het geneeskundig rapport van de MOzaak ontvangen op 27 februari 2017 blijkt dat de aanvrager een individuele loopafstand van minder dan 50 meter heeft.Besluiten:door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens, met onderbord, vermeldend het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager, een parkeerplaats te reserveren op de plaats zoals op de, van dit besluit deel uitmakende, tekening is aangegeven. De aanleg zal plaatsvinden door of vanwege de afdeling Dorpen en Wijken.Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Emmen,namens dezen,seniormedewerker Frontoffice 3,de heer W. EeftingOp grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica