Search
Close this search box.

Aanvraag Huisvesting | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVoornemen opname gegevens vertrek; mevrouw Melanie Erica Barry, Nieuwkoop

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Huisvesting | Organisatie en beleid verleend in Nieuwkoop op het adres Zuideinde in Nieuwkoop, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVoornemen opname gegevens vertrek; mevrouw Melanie Erica Barry, Nieuwkoop

Er is door Nieuwkoop hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Ten aanzien van mevrouw Melanie Erica Barry, geboren op 23-11-1988, Zuideinde 85 Nieuwkoop zijn wij voornemens per 16 oktober 2019 over te gaan tot ambtshalve opname gegevens over het vertrek, in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Nieuwkoop, aangezien wij geen enkele informatie hebben verkregen over het huidige woonadres. Volgens artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) moet een persoon die verhuist binnen vier weken voor de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging schriftelijk aan de gemeente laten weten wat het nieuwe adres is. Als het zo ver komt dat uw gegevens over het vertrek worden opgenomen kan dat vervelende gevolgen hebben. U kunt dan bijvoorbeeld geen uitkering, rijbewijs of huurtoeslag aanvragen.Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ’ambtshalve opname gegevens vertrek’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt bovengenoemde persoon in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is drie weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief kunt u richten aan het Klant Contact Centrum Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te maken, 14 0172.Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het besluit tot opname gegevens vertrek zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica