Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Erica, woning Hertenbaan 11”

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Hertenbaan in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan "Erica, woning Hertenbaan 11"

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het bestemmingsplan ‘"Erica, woning Hertenbaan 11"’, vervat in het GML bestand ‘NL.IMRO.0114.2018007-B701’ heeft vastgesteld.Het plan voorziet in de mogelijkheid om op het perceel Hertenbaan 11 te Erica een vrijstaande woning te realiseren. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld. Vanaf 18 januari 2019 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op afspraak, op verzoek ook buitenkantooruren, inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuis­plein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591Het bestemmingsplan en bijbehorend raadsbesluit zijn ook digitaal beschikbaar www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:1.naam en adres van de indiener;2.de dagtekening;3.een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;4.de gronden (redenen) van het beroep;5.een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;6.zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van 6 weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica