Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan ‘Erica, Tuindershof 20’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Tuindershof in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan ‘Erica, Tuindershof 20’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Erica, Tuindershof 20’ vervat in het GML- bestand ‘NL.IMRO.0114.2017007-B701’ heeft vastgesteld. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van de bedrijfswoning aan Tuindershof 20 op het eigen perceel op het glastuinbouwgebied van Erica.InzageVanaf 12 juli 2019 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buiten kantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. BeroepBeroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:•naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;•de gronden (redenen) van het beroep;•een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;•zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica