Search
Close this search box.

Aanvraag Huisvesting | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADBeschikking opname gegevens vertrek; mevrouw Melanie Erica Barry, Nieuwkoop

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Huisvesting | Organisatie en beleid verleend in Nieuwkoop op het adres Zuideinde in Nieuwkoop, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADBeschikking opname gegevens vertrek; mevrouw Melanie Erica Barry, Nieuwkoop

Er is door Nieuwkoop hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Uit onderzoek is gebleken dat bovenstaande persoon niet heeft voldaan aan de verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP). Volgens deze artikelen moet een persoon die verhuist binnen vier weken voor de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging schriftelijk aan de gemeente laten weten wat het nieuwe adres is, of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking opname gegevens vertrek te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.Van mevrouw Melanie Erica Barry, 23-11-1988 Zuideinde 85 te Nieuwkoop is per 16 oktober 2019 de gegevens over het vertrek opgenomen en vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van indiener, ook de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Nieuwkoop, postbus 1, 2460 AA te Ter Aar.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica